Jak získávat přátele a působit na lidi - Dale Carnegie

 

1. Základní pravidla jednání s lidmi:
1. Nekritizujte, neposuzujte, nestěžujte si!
2. Upřímně chvalte!
3. Vzbuďte v druhých dychtivou touhu!

2. Šest způsobů, jak se zalíbit lidem:
1.Zajímejte se upřímně o lidi.
2. Usmívejte se.
3. Pamatujte si, že vlastní jméno zní člověku nejsladčeji a nevýznamněji ze všech slov.
4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě.
5. Hovořte o tom, co zajímá druhého.
6. Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou.

3. Dvanáct způsobů, jak přesvědčit lidi:
1. Vyhrajete jen tehdy, když se nepřete.
2. Ukažte, že si vážíte přesvědčení druhých. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.
3. Mýlíte-li se, uznejte to rychle a ochotně.
4. Začínejte přátelsky.
5. Veďte druhého k tomu, aby sám souhlasil.
6. Nechte hovořit druhého.
7. Nechte druhého v domnění, že ta myšlenka je jeho.
8. Upřímně se snažte dívat se na věci očima druhého.
9. Mějte ohled na přání a mínění druhého.
10. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.
11. Podávejte své myšlenky napínavě.
12. Vyzvěte k soutěživosti.

4. Devět způsobů, jak změnit lidi, aniž se jich dotknete:
1. Začněte s chválou a s upřímným uznáním.
2. Na chyby upozorněte nepřímo.
3. Než začnete kritizovat druhého, promluvte o svých chybách.
4. Přikazujte otázkou, nikdy přímo.
5. Šetřete důstojnost druhého.
6. Pochvalte každé sebemenší zlepšení. Buďte poctivě uznalí a nešetřete chválou.
7. Idealizujte lidi.
8. Povzbuzujte! Přesvědčte, že napravit chybu je snadné, že to, co od druhého požadujete, může snadno vykonat.
9. Hleďte, aby druhý byl šťasten, může-li učinit, co si přejete.

Kritizovat je pošetilé, protože ten, koho kritizujeme, se brání a své chování se snaží ospravedlnit. Kritizovat je i nebezpečné, poněvadž zraňujeme hrdost kritizovaného, urážíme jeho sebevědomí a vyvoláváme tím jeho hněv. (str.1/1)

Je dokázáno, že zvíře odměňované za dobré chování se učí mnohem rychleji a pamatuje si mnohem efektivněji než zvíře trestané za špatné chování. Totéž platí i pro lidi. Kritizujeme-li druhé, nevyvoláváme v nich trvalé změny - spíše posilujeme odpor. (str.1/1)

Jistě znáte někoho, koho byste rádi napravili, aby byl dokonalejší. To je jistě dobře a jsem pro. Ale proč nezačít u sebe? Již z pouhého sobectví je užitečnější zdokonalovat sám sebe než jiné a je to také méně nebezpečné. (str.1/1)

Neodsuzujme lidi, raději se je snažme chápat. Snažme se pochopit, proč jednají právě tak, jak jednají. To je rozhodně prospěšnější a více vzrušující než kritizování a přináší to sympatie, snášenlivost a laskavost. “Pochopíme-li všechno, jsme s to všechno odpustit.” (str.1/1)

Charles Schwab: “Pokládám svou schopnost vzbuzovat v lidech elán za svou největší přednost. Jen uznáním a povzbuzováním lze vykřesat nejlepší vlastnosti člověka. Nic neubíjí ctižádost v člověku tolik jako kritika ze strany nadřízených. Já nekritizuji nikdy nikoho. Jsem přesvědčen, že se člověk musí k práci povzbuzovat. Proto rád chválím a nerad vidím chyby. Líbí-li se mi něco, upřímně to uznám a nešetřím chválou.” (str.1/2)

Henry Ford: “Existuje-li nějaké tajemství úspěchu, je ve schopnosti postavit se na stanovisko druhého a posuzovat věci z jeho i ze svého hlediska.” (str.1/3)
“Máte plno práce, neobtěžujte se s odpovědí.” (str.1/3)

Můžete si udělat ve dvou měsících více přátel, budete-li se o ně zajímat, než kolik byste získali za dva roky, kdybyste u nich chtěli vzbudit zájem jen o sebe. (str.2/1)
Člověk, který se nezajímá o své bližní, má v životě největší nesnáze a nejvíce škodí druhým. Takoví lidé jsou  pramenem všech lidských neúspěchů. (str.2/1)
Nemá-li někdo rád lidi, nemají ani lidé rádi jeho nebo jeho práci. (str.2/1)

Nejsnáze najdeme cestu k srdci člověka, hovoříme-li s ním o věcech, které jsou mu nejmilejší. (str.2/5)

Podívejte se, já o tom soudím jinak, ale snad se mýlím. Často se mýlím. Mýlím-li se, rád se dám poučit. Podívejme se však ještě jednou, jak se věci doopravdy mají.(str.3/2)
“Jen hlupák suverénně něco tvrdí, kdežto moudrý člověk je plný pochybnosti.” Moudrý člověk se umí podívat na věc z více hledisek a ví, že každé hledisko má svou pravdu a rozhodovat jednoznačně mezi hledisky je věc prakticky nemožná. (str.3/2)

“Náš závod dokončil nedávno novou sérii rentgenového zařízení. Právě jsme dostali do kanceláře první zásilku. Nejsou to přístroje dokonalé. Víme to a rádi bychom je zlepšili. Byli bychom Vám velmi vděčni, kdybyste se - až budete mít trochu času - na naše přístroje podíval a pověděl nám, jak by se měly upravit, aby lékařům lépe vyhovovaly. Víme, že jste velmi zaměstnán, a proto milerádi pro Vás pošleme auto, kdykoliv určíte.” (str.3/7)

“Kdybych byl na Vašem místě, cítil bych úplně stejně.” (str.3/9)

Zavřít